Konkurs Fotograficzny pt.: „Zwierzęta w obiektywie”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach „Nasza Szkoła Jest Wspaniała” (dalej: „Organizator”) ogłasza Konkurs Fotograficzny pt.: „Zwierzęta w obiektywie”. Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz zachęcenie uczestników do spacerów i obserwacji zwierząt w ich naturalnym środowisku oraz we własnym domu.

Zasady konkursu :

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach.

2. Przedmiotem fotografii musi być dowolne zwierze w naturalnym środowisku życia lub zwierzątko hodowane w domu.

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Dostarczenie zdjęć na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Zasady uczestnictwa :

1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie lub 1 zestaw zdjęć (1 zestaw w tym konkursie to seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących określoną zamkniętą całość).

2. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki kolorowej na papierze fotograficznym, w jednakowym formacie 13 x 18 cm .

3. Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD załączonej do pracy w formacie plików JPEG

4. Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki (szyldy, daty) będą dyskwalifikowane.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

6. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.

7. Fotografie należy dostarczyć do pań : E .Wrześniewskiej lub A .Stadnickiej.

8. Fotografie należy dostarczyć w zaadresowanej kopercie.

9. Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2020 r.

10.Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł fotografii lub zestawu, imię i nazwisko ucznia, klasę oraz zapakowane w kopertę.

11.Ponadto każdy uczestnik konkursu obowiązany jest dołączyć oświadczenie, o następującej treści:

Oświadczam, ze jestem autorem dostarczonego zdjęcia pod tytułem …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu. Jednocześnie, w przypadku przyznania mojej pracy jednej z nagród w konkursie, wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw do przedmiotowej fotografii w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne.)

Nagrody :

1. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe w formie gadżetów fotograficznych.

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w Konkursie.

3. Lista nagrodzonych autorów fotografii zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Komisja oceniająca :

1. Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkursu.

2. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznawania miejsc ex aequo. Decyzje jury będą ostateczne. 3. Zadaniem Komisji oceniającej jest: a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie, b) ocena zgłoszonych fotografii, c) przyznanie nagród, d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę .

4. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się: a) kryteria merytoryczne, b) wartość artystyczną, c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

5.Wyniki Konkursu zostaną podane w terminie nie przekraczającym 30.05.2020r. na stronie internetowej Organizatora (www.nsjw.ct8.pl).

6.Wystawa pokonkursowa nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie fotografii zostanie wystawiona w Szkole Podstawowej nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach.

 

Dodatkowe informacje : dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają panie: E.Wrześniewska, A. Stadnicka, M.Jarząb.