Konkurs Fotograficzny: Jesienne Kielce w obiektywie. TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 04.12.2020

 • Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Szkoła Jest Wspaniała” przedłuża termin składania zdjęć przez uczniów szkoły, do dnia 04.12.2020. Zdjęcia wraz z płytą CD należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub drogą pocztową.
 •  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach

 •                                 „Nasza Szkoła Jest Wspaniała”

 •           ogłasza Konkurs Fotograficzny: Jesienne Kielce w obiektywie.                  

 • Celem konkursu jest upowszechnianie i  popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz zachęcenie uczestników do spacerów oraz obserwacji uroków rodzinnego miasta.

 •  Zasady konkursu : 

 1. 1. Uczestnikiem Konkursu może być uczeń Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach.
 2. Przedmiotem fotografii musi być dowolne, rozpoznawalne miejsce w Kielcach.
 3. 3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. 5. Dostarczenie zdjęć na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 • Zasady uczestnictwa : 

 1. 1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie.
 2. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki kolorowej na papierze fotograficznym, w jednakowym formacie 13 x 18 cm .
 3. Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD załączonej do pracy w formacie plików JPEG.
 4. 4. Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki (szyldy, daty) będą dyskwalifikowane.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

 • Prace dostarczone na Konkurs nie będą zwracane autorom.
 • Fotografie należy dostarczyć do pań : E .Wrześniewskiej lub M. Jarząb.8  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2020 r.

8.Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł fotografii, imię,  nazwisko ucznia, klasę oraz zapakowane w kopertę.

9.Każdy uczestnik konkursu obowiązany jest dołączyć oświadczenie, o następującej treści:

Oświadczam, ze jestem autorem dostarczonego zdjęcia pod tytułem …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu. Jednocześnie, w przypadku przyznania mojej pracy jednej z nagród w konkursie, wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw do przedmiotowej fotografii w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne.

 •  Nagrody :

 1. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe w formie gadżetów fotograficznych.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w Konkursie.
 3. Lista nagrodzonych autorów fotografii zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 • Komisja oceniająca :

 1. Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkursu.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznawania miejsc ex aequo. Decyzje jury będą ostateczne. 3. Zadaniem Komisji oceniającej jest: a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie, b) ocena zgłoszonych fotografii, c) przyznanie nagród, d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę .
 3. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się: a) kryteria merytoryczne, b) wartość artystyczną, c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

5.Wyniki Konkursu zostaną podane w terminie nie przekraczającym 31.12.2020r. na stronie internetowej Organizatora (www.nsjw.ct8.pl). 

 

 Dodatkowe informacje : dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają panie : Elżbieta Wrześniewska oraz Marlena Jarząb.