Konkurs Fotograficzny: Wiosenne Kielce w obiektywie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach

Nasza Szkoła Jest Wspaniała”

ogłasza Konkurs Fotograficzny: Wiosenne Kielce w obiektywie.

Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz zachęcenie uczestników do spacerów oraz obserwacji uroków rodzinnego miasta.

Zasady konkursu :

1. Uczestnikiem Konkursu może być uczennica/uczeń klas: VII – VIII Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach

2. Przedmiotem fotografii musi być dowolne, rozpoznawalne miejsce w Kielcach.

3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie fotografie autorskie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

5. Dostarczenie zdjęć na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

Zasady uczestnictwa :

1. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie.

2. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki kolorowej na papierze fotograficznym, w jednakowym formacie 13 x 18 cm .

3. Oryginalne fotografie należy zapisać na płycie CD załączonej do pracy w formacie plików JPEG.

4. Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki (szyldy, daty) będą dyskwalifikowane.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie oraz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin.

  1. Prace dostarczone na Konkurs nie będą zwracane autorom.
  2. Fotografie należy dostarczyć do : p. E .Wrześniewskiej lub sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 07.06.2021 r.

8. Prace powinny być zapakowane w kopertę oraz opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł fotografii, imię i nazwisko ucznia, klasę.

9.Każdy uczestnik konkursu obowiązany jest dołączyć oświadczenie, o następującej treści:

Oświadczam, ze jestem autorem dostarczonego zdjęcia pod tytułem …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu. Jednocześnie, w przypadku przyznania mojej pracy jednej z nagród w konkursie, wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw do przedmiotowej fotografii w przesłanej rozdzielczości oraz w rozdzielczości umożliwiającej wydruk wysokiej jakości, zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art.50 tej ustawy, w szczególności: do druku w dowolnej liczbie egzemplarzy, zamieszczanie ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne.

Nagrody :

1. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe w formie gadżetów fotograficznych.

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w Konkursie.

3. Lista nagrodzonych autorów fotografii zostanie opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Komisja oceniająca :

1. Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkursu.

2. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznawania miejsc ex aequo. Decyzje jury będą ostateczne. 3. Zadaniem Komisji oceniającej jest: a) kwalifikacja zgłoszonych fotografii do udziału w Konkursie, b) ocena zgłoszonych fotografii, c) przyznanie nagród, d) wybór fotografii przeznaczonych na wystawę .

4. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się: a) kryteria merytoryczne, b) wartość artystyczną, c) jakość techniczną i poziom estetyczny prac.

5.Wyniki Konkursu zostaną podane w terminie nie przekraczającym 14.05.2021r. na stronie internetowej Organizatora (www.nsjw.ct8.pl) oraz stronie internetowej szkoły.

 

Dodatkowe informacje : dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają : p. Elżbieta Wrześniewska oraz p. Dawid Ślusarczyk